Scott JOPLIN (united states, 1868-1917)
スコット・ジョプリン